లక్ష్మి (అయోమయ నివృత్తి)

ఇవ్వబడిన పేరు
(లక్ష్మి(సినిమా) నుండి దారిమార్పు చెందింది)

ఇది చాలా సాధారణంగా వాడబడే పేరు.

ఇంకా క్రొత్త వ్యాసాలు వచ్చినప్పుడు ఈ పేజీలో లింకులు జత చేయండి.