లక్ష్మీకాంతం

ఇవ్వబడిన పేరు

లక్ష్మీకాంతం తెలుగువారిలో కొందరికి ఇవ్వబడిన పేరు.

పింగలి లక్ష్మీకాంతం