లయోలా కళాశాలలు విజయవాడలోను, చెన్నైలోను నడుస్తున్న విద్యాసంస్థలు.

  1. ఆంధ్ర లయోలా కళాశాల
  2. లయోలా కళాశాల, చెన్నై