ఈ పేరుతో కొన్ని వ్యాసాలకు అవకాశం ఉన్నది.

  1. వంశీ - తెలుగు సినిమా దర్శకుడు
  2. వంశీ (2000 సినిమా) - 2000వ సంవత్సరములో విడుదలైన సినిమా