వజ్రం (అయోమయ నివృత్తి)

వజ్రం అన్నది ఈ క్రింది వాటిని సూచిస్తుంది: