వడ్రంగి (అయోమయ నివృత్తి)

  • వడ్రంగి - కలపతో వస్తువులు తయారుచేయు వృత్తిపనివాడు.