హనఫీలు, ఇమామ్ అబూ హనీఫా స్థాపించిన హనఫీ మజహబ్ లేదా పాఠశాల అవలంబీకులు.

వర్గం "హనఫీలు" లో వ్యాసాలు

ఈ వర్గంలో కింది 3 పేజీలున్నాయి, మొత్తం 3 పేజీలలో.