నేను స్వేచ్ఛ సమాజ వికాస సభ్యుడను, డౄపల్ భారతదేశం సభ్యుడిని,ఓపెన్ డిజైన్ సభ్యుడిని. స్వేచ్ఛా సాఫ్టువేరుని పెంపొందిస్తూ మరియు తోటి వారిలో చైతన్యం కోసం కృషి చేస్తున్నాను.