నేను.... మిథున.. ఈమధ్యనే సాహితీ లోకంలో అడుగుపెట్టాను.