వాడుకరి:రహ్మానుద్దీన్/పుస్తకాలు/వేమూరి నిఘంటువు

Title
ఈ పుస్తకానికి సరిపోయిన ముఖపత్ర బొమ్మను ఎంచుకోండి. సూచనలకొరకు "మూస:భద్రపరచిన_పుస్తకం"చూడండి."
ఇది వాడుకరి పుస్తకం వాడుకరి కూర్చిన వికీవ్యాసాల సంగ్రహం. దీనిని సులభంగా భద్రపరచవచ్చు, ఈ-పుస్తకం గా రూపుదిద్దవచ్చు, ముద్రణ పుస్తకంగా కొనుక్కొనవచ్చు కూడా. మీరు ఈ పుస్తకాన్ని కూర్చినవారై మరింత సహాయం కావాలంటే సహాయం:పుస్తకాలు (సాధారణ చిట్కాలు), వికీప్రాజెక్టు వికీపీడియా-పుస్తకాలు(ఆంగ్లంలో) ( ప్రశ్నలు, సహాయం) చూడండి.
PDF దించుకో ]

పుస్తక కూర్పరిలో తెరువు ]  [ ముద్రణ పుస్తకాన్ని కొనుగోలు చేయండి ]

[ About ] [ FAQ ] [ Feedback ] [ Help ] వికీప్రాజెక్టు(ఆంగ్లంలో) ] [ Recent Changes ]


వేమూరి నిఘంటువుసవరించు

తెలుగు-ఇంగ్లిష్సవరించు

వేమూరి నిఘంటువు (తెలుగు-ఇంగ్లీషు)
తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు (అ)
తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు (ఆ)
తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు (ఇ-ఈ)
తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు (ఉ-ఊ)
తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు (ఎ-ఏ-ఐ)
తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు (ఒ-ఓ-ఔ)
తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు (క-ఖ)
తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు (గ-ఘ)
తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు (చ-ఛ)
తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు (జ-ట-డ)
తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు (త-థ)
తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు (ద-ధ)
తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు (న)
తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు (ప-ఫ)
తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు (బ-భ-మ)
తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు (య-ర-ల-ళ)
తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు (వ-శ-ష)
తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు (స-హ)