క్ర॥సం॥ Sl.No అంశం Item పరిమాణం Quantity ఎన్ని రోజులు/ఎన్నిమార్లు Number of days/Times వెల Rate మొత్తం Total మొత్తం USD Total
1 "వసతి Accomodation" 5 మందికి 2 రోజులు 1000 10000
2 "అకాడమీలూ Wikiacademies"
3 "మీటింగ్స్ Meetings" 5 1 1000 5000 $81.16
4 "ట్రాన్‌స్‌పోర్ట్ Transportation" 20 1 1000 20000 $324.64
5 "ఆఫ్లైన్ సి.డీ Offline CD" 500 1 50 25000 $405.80
"సభ్యులకు పాల్గొనేందుకు సహకారం (Subtotal : INR . 2,08,000) Community Participation Support"
1 "ప్రయాణ ఖర్చులు (తెలుగు సభ్యులు) Travel Expenses (Telugu Community)" 60 1 1200 72000 $649.28
2 "ప్రయాణ ఖర్చులు (బయటి సభ్యులు) Travel Expenses (India Community members)" 30 1 2000 60000 $649.28
3 "వసతి Accomodation" 100 2 1000 200000 $2,077.68
"సభ్యులకు సన్మానం (Subtotal : INR . 1,18,000) Felicitation of Community Members"
1 వికీ విశిష్ట పురస్కారం 5 1 10000 50000
2 జ్ణాపికలు 30 1 500 15000
"భోజనం, వసతి మొదటి రోజు (Subtotal : INR . 000) Food and Local Transport :"
1 "అల్పాహారం Breakfast" 100 1 40 4000 $129.86
2 "మధ్యాహ్న భోజనం Lunch" 100 1 100 10000 $259.71
3 "రాత్రి భోజనం Dinner" 100 1 100 10000 $324.64
4 "కాఫీ, టీ Tea,Coffee" 100 2 20 4000 $259.71
"భోజనం, వసతి రెండవ రోజు (Subtotal : INR . 000) Food and Local Transport :"
1 "అల్పాహారం Breakfast" 100 1 40 4000 $129.86
2 "మధ్యాహ్న భోజనం Lunch" 200 1 100 20000 $259.71
3 "రాత్రి భోజనం Dinner" 100 1 100 10000 $324.64
4 "కాఫీ, టీ Tea,Coffee" 200 2 20 8000 $259.71
"లోకల్ ట్రాన్స్ఫోర్ట్ (Subtotal : INR . 000) Local Transport "
1 "లోకల్ ట్రాన్స్ఫోర్ట్ Local Transport" 100 1 200 20000 $324.64
2 "లోకల్ ట్రాన్స్ఫోర్ట్ Local Transport" 100 1 200 20000 $324.64
"అవగాహన(Subtotal : INR . 57,000) Public Awareness:"
1 "రేడియో ప్రచారం Radio" 0 1 0 0 $0
2 "కరపత్రాలు Handouts" 15000 0 0 0 0
3 "ఇ-చిరుపొత్తం E-Booklet" 0 0 0 0 0
3 "బానర్స్, పోస్టర్స్ Banners, Posters" 1 3 5000 15000 $243.48
4 "ప్రింట్ మీడియా Print Media" 1 1 20000 20000 $324.64
5 "ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కవరేజ్ Electronic Media" 0 1 0 0 $0
6 "వీడియో షూటింగ్, Video Shooting" 1 2 5000 10000 $162.32
7 "కార్యక్రమ ప్రమాణపత్రీకరణ Documentation" 2 2 2500 10000 $162.32
"మొత్తం సొమ్ము Total: Rs. 6,62,100/- $10,747.10"