శ్రీహర్ష నా పేరు నేను లార్సెన్ టూబ్రో లో పని చేస్తున్నాను.

నేను వికిపీడీయాను అమిత0గా ఇష్టపడతాను.

--125.18.18.232 12:20, 18 ఫిబ్రవరి 2009 (UTC)--125.18.18.232 12:20, 18 ఫిబ్రవరి 2009 (UTC)--125.18.18.232 12:20, 18 ఫిబ్రవరి 2009 (UTC)