నా పేరు అమల కందూరి. నేను హైదరాబాదు లొ నివసిస్తున్నాను.