నా వికీ జీవితం

మార్చు
  • తొలి దిద్దుబాటేదో గుర్తు లేదు.
  • ఆసక్తిగా పాల్గొంటున్న విషయాలు : తెలుగు సాహిత్యం, తెలుగు రచయితలు, పురాణ పాత్రలు (ప్రస్తుతానికి)