ఆందరికి నా నమస్కారములు, నా నామము ఆనిల్ కుమార్ బత్తిని, నా జన్మస్థలము మహబూబబాద్, జిల్లా వరంగల్. నా యొక్క విద్యభ్యాసం(టెన్త్ మరియు ఇంటర్) మహబూబబాద్ జరిగినది అలగె నా యొక్క విద్యభ్యాసం(డిగ్రీ మరియు పి.జి.) వరంగల్ లో జరిగినది. నేను ఇప్పుడు సత్యం కంప్యూటర్ లో సాప్ట్ వెర్ ఇంజీనీర్ గా పనిచేస్తున్నాను. నా నెంబర్ 09938237729