వాడుకరి:Chaduvari/నా గణాంకాలు

ఈ పేజీ, ప్రధాన పేరుబరిలో నేను చేసిన దిద్దుబాట్ల గణాంకాలను మాత్రమే చూపిస్తుంది.

నేను సృష్టించిన పేజీలు మార్చు

అయోమయ నివృత్తి పేజీలు, దారిమార్పు పేజీలను మినహాయించి ప్రధానబరి లోను, అన్ని పేరుబరుల్లోనూ వివిధ సంవత్సరాల్లో నేను సృష్టించిన పేజీల సంఖ్య ఇది.

సంవత్సరం --> 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 మొత్తం
ప్రధానబరి లోని వ్యాసాలు 160 551 183 1 2 1 67 48 320 269 220 295 447 2564
పైవాటిలో అనువాద వ్యాసాలు 57 42 9 68 187 287 434 1084
అన్ని పేరుబరుల్లోను 585 1237 741 48 9 2 2 1 142 144 379 3013 682 1733 707 9425

ప్రధాన పేరుబరిలో నా దిద్దుబాటు "సైజు" గణాంకాలు మార్చు

2016 జూలై నుండి నెలవారీగా నా వికీపీడియా గణాంకాలు. ప్రధాన పేరుబరి లోని దిద్దుబాట్లను మాత్రమే పరిగణించాను. దారిమార్పులు, తరలింపులను కూడా లెక్కలోకి తీసుకున్నాను.

నెల మొత్తం

దిద్దుబాట్ల సంఖ్య

(క)

పాఠ్యం "చేర్చిన"

దిద్దుబాట్ల సంఖ్య

(ఖ)

"చేర్చిన" బైట్లు

(గ)

"తొలగించిన" బైట్లు

(ఘ)

మొత్తం బైట్లు

(చేర్చినవి+తొలగించినవి)

(చ=గ+|ఘ|)

ఒక్కో చేర్పుకూ

"చేర్చిన" బైట్ల సంఖ్య

(గ/ఖ) బైట్లు/దిద్దుబాటు

ప్రతీ ఒక్క దిద్దుబాటుకూ

బైట్ల సంఖ్య

(చ/క) బైట్లు/దిద్దుబాటు

డేటాభేసుకు జోడించిన

నికర బైట్లు

(గ - ఘ)

2016 జూలై 247 207 685,885 (49,154) 735,039 3,313 2,976 6,36,731
2016 ఆగస్టు 622 507 346,022 (144,582) 490,604 682 789 2,01,440
2016 సెప్టెంబరు 195 125 201,143 (51,132) 252,275 1,609 1,294 1,50,011
2016 అక్టోబరు 816 681 180,310 (97,652) 277,962 265 341 82,658
2016 నవంబరు 974 610 341,013 (267,966) 608,979 559 625 73,047
2016 డిసెంబరు 774 467 326,619 (419,188) 745,807 699 964 -92,569
2017 జనవరి 294 210 335,750 (159,119) 494,869 1,599 1,683 1,76,631
2017 ఫిబ్రవరి 83 59 30,141 (9,533) 39,674 511 478 20,608
2017 మార్చి 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 ఏప్రిల్ 59 48 5112 (2958) 8,070 107 137 2,154
2017 మే 15 12 2228 (1,830) 4,058 186 271 398
2017 జూన్ 31 17 2562 (4,345) 6,907 151 223 -1,783
2017 జూలై 101 52 30659 (15,846) 46,505 590 460 14,813
2017 ఆగస్టు 280 157 3,52,833 (37,832) 3,90,665 2247 1538 3,15,001
2017 సెప్టెంబరు 392 304 8,94,752 [గమనిక 1] (64,020) 9,58,772 2943 2701 8,30,732
2017 అక్టోబరు 567 503 47,44,346 [గమనిక 1] -74,441 48,18,787 9432 8499 46,69,905
2017 నవంబరు 409 191 3,31,183 -1,06,144 4,37,327 1734 1069 2,25,039
2017 డిసెంబరు 120 80 2,25,389 -23,701 2,49,090 2817 2076 2,01,688
2018 జనవరి 2 0 0 -447 447 0 224 -447
2018 ఫిబ్రవరి 2 0 0 -61 61 0 31 -61
2018 మార్చి 25 14 3,117 -2,319 5,436 223 217 798
2018 ఏప్రిల్ 213 72 32,583 -13,233 45,816 453 215 19,350
2018 మే 47 21 13,617 -15,332 28,949 648 616 -1,715
2018 జూన్ 86 51 2,13,118 -6,184 2,19,302 4179 2550 2,06,934
2018 జూలై 190 83 1,05,648 -89,234 1,94,882 1273 1026 16,414
2018 ఆగస్టు 202 66 84,883 -1,02,632 1,87,515 1286 928 -17,749
2018 సెప్టెంబరు 181 92 97,858 -1,23,688 2,21,546 1064 1224 -25,830
2018 అక్టోబరు 260 171 12,59,165 [గమనిక 2] -69,219 13,28,384 7364 5109 11,89,946
2018 నవంబరు 552 273 6,48,916 [గమనిక 3] -6,60,419 13,09,335 2377 2372 -11,503
2018 డిసెంబరు 306 34 33,937 -68,632 1,02,569 998 335 -34,695
2019 జనవరి 496 231 5,24,931 [గమనిక 3] -5,50,529 10,75,460 2272 2168 -25,598
2019 ఫిబ్రవరి 180 97 1,08,961 -14,761 1,23,722 1123 687 94,200
2019 మార్చి 571 330 6,14,042 -3,19,922 9,33,964 1861 1636 2,94,120
2019 ఏప్రిల్ 333 180 94,702 -46,570 1,41,272 526 424 48,132
2019 మే 931 628 67,237 -22,667 89,904 107 97 44,570
2019 జూన్ 2941 2064 2,89,852 -86,476 3,76,328 140 128 2,03,376
2019 జూలై 912 620 1,28,745 -70,736 1,99,481 208 219 58,009
2019 ఆగస్టు 2141 821 3,42,849 -7,25,352 10,68,201 418 499 -3,82,503
2019 సెప్టెంబరు 732 312 3,38,396 -2,86,328 6,24,724 1,085 853 52,068
2019 అక్టోబరు 301 192 3,35,968 -29,611 3,65,579 1750 1,215 3,06,357
2019 నవంబరు 124 80 7,53,670 -25,651 7,79,321 9,421 6,285 7,28,019
2019 డిసెంబరు 264 166 8,18,754 -75,591 8,94,345 4,932 3,388 7,43,163
2020 జనవరి 378 232 1,91,865 -1,22,696 3,14,561 827 832 69,169
2020 ఫిబ్రవరి 401 181 13,00,237 [గమనిక 4] -3,05,180 16,05,417 7,184 4,004 9,95,057
2020 మార్చి 257 123 10,26,510 [గమనిక 5] -85,950 11,12,460 8,346 4,329 9,40,560
2020 ఏప్రిల్ 327 235 31,87,919 [గమనిక 6] -1,80,848 33,68,767 13,566 10,302 30,07,071
మొత్తం/సగటు 19,334 11,599 2,16,53,427

(20.65 ఎం.బి)

-56,29,711

(5.36 ఎం.బి)

2,72,83,138

(26.01 ఎం.బి)

1,867 1,411 1,60,23,716

(15.28 ఎం.బి)

గమనికలు మార్చు

  1. 1.0 1.1 సాఫ్టువేరు ద్వారా సృష్టించిన గ్రామాల సమాచారాన్ని కాపీ పేస్టు చెయ్యడం వలన చేర్చిన బైట్లలో అకస్మాత్తుగా ఈ పెరుగుదల కనిపించింది.
  2. విశాఖపట్నం జిల్లాలో అనేక గ్రామాల పేజీల్లో జనగణన డేటా నుండి సాఫ్టువేరు తయారుచేసిన పాఠ్యాన్ని చేర్చాను
  3. 3.0 3.1 మండలాలకు కొత్తగా పేజీల సృష్టి.
  4. తొలగించిన గూగుల్ యాంత్రికానువాద వ్యాసాల స్థానంలో కొన్ని కొత్త వ్యాసాలను సృష్టించాను.
  5. తొలగించిన గూగుల్ యాంత్రికానువాద వ్యాసాల స్థానంలో కొన్ని కొత్త వ్యాసాలను సృష్టించాను. కోవిడ్‌-19 లాక్‌డౌను ఉపయోగపడింది
  6. వ్యాసాల విస్తరణ ఉద్యమంలో భాగంగా చేసిన పని. కోవిడ్‌-19 లాక్‌డౌను ఉపయోగపడింది