ఎన్నికల ప్రచార సామగ్రి దుకాణము...కానీ ఎన్నికల తరువాత ...?