నా గురించి సవరించు

నేను భారత వాయు సేన లో 20 సంవత్సరాలు పనిచేసి తరువాత ఐటి రంగం లోని కి ప్రవేశించాను. ప్రస్తుతం గత 15 సంవత్సరముల గా https://www.sap.com పీఠం మీద సలహా దారు గా పనిచేస్తున్నాను.

అర్హతలు సవరించు

డ్రాఫ్ట్ స్ మన్ (సివిల్ )., డి ఎమ్ ఇ,, డి టెక్,, ఎమ్ బి ఎ- ఐ టి

ఇష్టాలు సవరించు

మానవ సంబంధాలు, మనుగడ మెరుగుపరచే కొత్త ఆలోచనలు , భాషలు

తెలిసిన భాషలు సవరించు

ఆంగ్లము, హింది, తెలుగు, జర్మన్. లో ప్రావిణ్యం ఉత్తర, దక్షిణ భారతీయ భాషలు చాలా వరకు అర్ధం చేసుకొనగలను