వాడుకరి:Malyadri/సాయిబాబా పాటలు

ఈ సభ్యులు వ్రాసిన "సాయిబాబా పాటలు" అనే వ్యాసం తొలగింపబడుతున్నది గనుక వారి రిఫరెన్సు కోసం ఆ పాటలను ఇక్కడికి కాపీ చేస్తున్నాను --కాసుబాబు - (నా చర్చా పేజీ) 14:31, 1 ఏప్రిల్ 2008 (UTC)


పాట 1:

దయ చూడు తండ్రి మమ్ము, దీన బాంధవా సాయీ!
కరుణించి కాపాడే కరుణామయి సాయి!
పరీక్షించ కోయి సాయీ! పరిష్కార మీయ వోయీ!
ఏమి తప్ఫు చేసినామో, శిక్షింప బడుతున్నాము!
సదా నీ నామాన్నే స్మరించేము సాయి
సాదరం తో మమ్ము సేద దీర్చ వోయీ! ॥ దయ చూడు ॥
అపహాస్యం చేసినారు, అవమానం పోందినాము
అపఖ్యాతి పాలై మేము అలసిపోయి వున్నాము!
చల్లని మా తండ్రివనీ, చేతులేత్తి ప్రార్ధించేము
మా వేదనలన్నీ తీర్చి దీవించగ రావయ్యా!
భవ బంధాలన్నీ పారధ్రోల రావయ్యా
ముక్తి మార్గమే మాకు ప్రసాదించ వేమయ్యా ॥ దయ చూడు ॥


పాట 2:

మరువకు ఓ మాలి నను విడువకు ఓ మాలీ !
సాయి చెంత నన్ను చేర్చు నా ప్రార్ధన మన్నించు
ప్రతి ఉదయం నా చెంతకు అరందెంచే మాలీ
నీ సాయీ స్మరణ విని నిత్యం పులకించేనోయి
పూల సజ్జ చేతబట్టి పూజకు పుష్పాలు కోసి
సాయి పాట మధురంగా నువు పాడుతువుంటే
అది విన్నంతనె కోమ్మ రెమ్మ చిగురించెనోయి
అది కన్నంతనే నా జన్మ ధన్యమాయెనోయి ||మరువకు ||
కోమ్మనై ఎండిన మోడునై
సాయి స్మరణ వినినంతనే చిగురించిన రెమ్మనై
మొగ్గనై అరవిరిసిన పూవునై
సాయి సేవలో చరితార్ధినై
సాయి పాదాలపైన వ్రల వెచితిని మాలీ
సాయి పాదాలపైన వ్రల వెచితిని మాలీ ||మరువకు ||
ఏ విసురు గాలికో ఏ కొమ్మ రాపిడికొ
రాలి పోదునేమోనని తల్లడిల్లేనోయి
పూలరెమ్మ వంచి నీవు పుష్పాలను కోయుంపుడు
నను విడిచెద వేమోనని వేదన చెందేనోయి
నను మరువకు మాలి అని ప్రార్దించితినోయి ||మరువకు||
నువు పాడే సాయి పాట వింటునే పుట్టితిని
నువు చేసే సాయి స్మరణ పలుకుతునే పెరిగితిని
సాయి పాద పూజ కొరకు పువ్వునై విరిసితిని
సాయి సేవలొ బ్రతుకు ధన్యమవగ వేడితిని
సాయి కొరకు విరిసింది ఈ పుల కొమ్మ
సాయి పూజకొరకు పూచింది ఏ పూవ్వు జన్మ ||మరువకు||


పాట 3:

మా పాలిట నువ్వే దైవము
మా అందరికీ నువు ప్రాణము
ఓం సాయి ఓం సాయి ఓం సాయి ఓం || ఓం||
మా కష్టాలన్నీ తీర్చావయ్యా
మా కన్నీళ్ళను నువు తుడిచావయ్యా || ఓం||
మా తప్పులు అన్నీ ఒప్పులుగా చేసి
క్షమా భిక్ష మాకు పెట్టవయ్యా || ఓం||
మా పాపాలన్నీ భిక్షగా మార్చి
నువు భిక్షాపాత్ర తో స్వీకరించి
యుక్తిని పెంచి భక్తిని పంచి
ముక్తి మార్గన్ని ప్రసాదించవయ్య || ఓం||


పాట 4 :

సద్గురువును తెలుసుకునుట మన కర్తవ్యం
అలా తెలుసుకున్నపుడే మనిషి జన్మ ధన్యం
ఆత్మఙ్ణానానికి ధ్యానమెంతో అవసరం
ఆ ధ్యానంతోనే మనస్సు నిశ్చలం సుస్థిరం
అహర్నిశలు సద్గురువును మనస్సు నందు నిలపటం
మన జీవితాలకిచ్చును అది అర్ధం పరమార్ధం ||సద్గురువును ||
నువ్వు నేను వేరను భావం విడువు
అనన్యమయిన భక్తితో సద్గురువును కొలువు
తననాశ్రయించిన భక్తులకు కల్పవృక్షమై
మధురమయిన ఆధ్యాత్మిక ఫలమిచ్చును సద్గురువు ||సద్గురువును ||


అఙ్ణానపు చీకటులను తొలగించుటకై
ఙ్ణానమనే జ్యోతులను వెలిగించుటకై
ఈ భువిలో జన్మించెను ఒక దివ్య తేజము
అది షిరిడీ లొ వెలిసిన సాయి రూపము ||సద్గురువును ||

పాట 5:

బాబా నా బ్రతుకు పుష్పన్ని
ఎందుకు వికసింప చేశావో
వెదనల రోదనలలో
వాడి వదలి పోక ముందే
కష్టాల కడలి లో కన్నీటి సుడిగుండాలలో
నా రెక్కలు కకావికలం కాకముందే
నన్ను నీ పవిత్ర పాదాల చెంత
పదిలంగా సమర్పించుకోనే ప్రభూ
నయనాల భాష్పలు జాలువారే వేళ
నాకు నీ దర్శన భాగ్యమ్ము ఏలకల్గునో ప్రభూ
కనుల కొలనులో కనుధోయి దొసిలి చేసి
నీకు అర్ఘ్యమిడనే ప్రభూ
నాలోని చందన పుప్పాడులతో
నీకు అభిషేకం చేసి
నాలోని మకరందాల మధురిమలనే
నీకు నీవేద్యంగా సమర్పించీ
నన్ను నీ పవిత్ర పాదాల చెంత
పదిలంగా సమర్పించుకోనీ ప్రభూ

పాట 6:

దర్శనం ఇవ్వయ్యా ఈ మౌనము నీకేలయ్యా
ద్వారకామాయిలో కొలువుండే ఓ సాయి
దర్శనం కోరితిని ని దర్శనం వేడితిని ||దర్శనం||
కోపమే రప్పించానా అలిగినావా నాపైనా
కినుక మాని ఇకనైనా కనికరించు నాపైనా
కోరిన రూపంలో దర్శనం ఇచ్చే సాయి
నా సాయి రూపంలో దర్శనం ఇవ్వోయి ||దర్శనం||
పాపమే చేశానా మౌనమే వహించావు
నమ్మలేక పోతున్నవా అనన్యమైన నా ప్రేమ
జీవమిచ్చానంటావా ఈ జీవితమిచ్చానంటావా
మేలు చేస్తే చాలా సాయి కనులకేందుకు కనపడవోయి ||దర్శనం||
నిరతం నీ చరణాలే నమ్మినాను ఓ దేవా
సతతము నీ నామాన్నే స్మరించేను ఓ దేవా
రేయి పగలు నిన్నే తలచితి అలుపెరుగక నిన్నే వేడితి
కనులు కాయలు కాచేలాగ ఎదురు చూచితి నీ కొరకు ||దర్శనం||

పాట :7

సాయి రాగసుధను నేను
సాయి గానామృతసారన్ని నేను

సాయి రాగసుధను నేను


సాయి కనులలో కురిసే
అమృత వర్షిణి నేను
సాయి గళములో విరిసే
జ్ఞానవాహిని నేను


సాయి దివ్య స్పర్శలో
అనుభూతిని నేను
సాయి దయా హృదయమ లో
ఆశీస్సును నేను


సాయి పదకమలం లో
త్రివేణి సంగమం నేను
సాయి రాగసుధను నేను
సాయి గానమృతసారాన్ని నేను
సాయి రాగసుధను నేను

పాట :8

ఆద్యంతము లేని పాదము
పరమ పావనము సాయి పాదము
సాయి మీద వుంచుము విశ్వాసము
అది తొలగించును నే హృదయభారము ||ఆద్యంతము||
భవ భయము ను హరియించే పాదము
అది సద్గురువుని శ్రీ దివ్య పాదము
బ్రహ్మము తానైన భవ్య పాదము
అది భువిపైన వెలిసిన సాయిపాదము ||ఆద్యంతము||
దర్శన స్మరణములతో ప్రసన్నము
అది సాయి దేవుని దివ్య చరణము
గంగా యమునల సంగమక్షేత్రము
శ్రీ సాయినాధుని పాదయుగళము ||ఆద్యంతము||
పాపాలను హారియించే దివ్యపాదము
అది పాపులను రక్షించే అభయ హస్తము
కులమతాల సతేతము సాయిధర్మము
అది సర్వగత చైతన్యము సాయితత్వము
పురుషార్దము నిచ్చే స్వర్గధామము
అది షిరిడీలో వెలిసిన సాయి చరణము ||ఆద్యంతము||

పాట :9


భక్తితో నీకు పూజలు చేయలేదు
భక్తితో క్షీరసుమసుగఒధాభిషేకాలు చేయలేదు
భక్తితో పట్టుసేలములు సమర్పించలేదు
భక్తితో ధూప దీప సాంబ్రాణి హారతులు యివ్వలేదు
భక్తితో తులసి మాలలు అల్లలేదు
భక్తితో నీ గీతాలు ఆలపించగ లేదు
భక్తితో పంచభక్షాలు నైవేధ్యమిడలేదు
భక్తితో పట్టుపానుపుల్ పరవగాలేదు
భక్తితో వింజామరలు వీచలేదు
భక్తితో నీ పాదసేవలు చేయలేదు
కడుభక్తితో సమర్పిస్తున్నాను
ఈ చిన్ని ప్రాణాన్ని నీ సేవకే ప్రభూ !


పాట 10:

జీవులను సృష్టించె తండ్రే సాయి
ఈ దేహమిచ్చి పోషించే తల్లే సాయి
మహనీయుడై వెలసిన సద్గురు సాయి
వేదశాస్త్రలలో మంచిని చెప్పే మన మిత్రుడు సాయి
తన భక్తుల క్షేమానికి దత్తుదు సాయి
ఈ సృష్టిని పరిపాలించే శివుడే సాయి
భవసొద్రము దాటించే విభుడే సాయి
కలియుగాన వెలసిన భగవంతుడు సాయి ||జీవులను||
మొడులను చిగురించే జీవం సాయి
అందులకు వెలుగిచ్చే దైవం సాయి
మూఢులతో వేదం పలికించెను సాయి
మృతులను బ్రతికించ్చే మృతసంజీవని సాయి ||జీవులను||
తన సంపదను భక్తులకు పంచెను సాయి
వారి ప్రేమతో జీవించే భిక్షువు సాయి
ఇహలోకపు కోర్కెలను తిర్చును సాయి
తన భక్తులను ముక్తివైపు నడిపించును సాయి ||జీవులను||