ప్రదీపు (+/-మా)

ఇది నా సంతకం దీనిని ఎవరయినా మార్చవచ్చు.
నా అభిరుచులలో ఉన్న "ముద్దు పేరు" దగ్గర నేను {{subst:User:Mpradeep/సంతకం}} అని పెట్టుకున్నాను.
కాబట్టి నేను ఏ చర్చా పేజీలో సంతకం చేసినా, ఆ సంతకంలోని సమాచారం ఇక్కడి నుండే తీసుకోబడుతుంది.
ఒకవేళ మీకు నామీద కోపముంటే, ఆ కోపాన్ని ఈ పేజీలో మార్పులు చేసి తీర్చుకోవచ్చు.
కానీ మీరు చేసే మార్పులను కొంచెం ఆలోచించి చేయండి, అవి నాకు భాదాకరంగా ఉంటే నేను వాటిని వెంటనే మార్చేస్తాను మరి.