మిట్టసొమపురం

పూర్వము ఈ గ్రామాన్ని మిఠాయి పురం అని పిలిచే వారు