నా పేరు భారతి. మా నాన్న గారి పేరు సుబ్బారావు. నేను ఆంధ్ర లొయోల కళాశాలలో అధ్యాపకురాలిగా పని చేయుచున్నాను.