నా పేరు పజ్జురు రవితేజ .నేను ఆంధ్రా లొయొలా కళాశాలనందు డిగ్రీ మొదటి సంవత్సరమునందు చదువుతున్నాను.