ప్రసన్న కుమార్

కర్నూల్ నగరం లో నివాసం రామకృష్ణ విద్యాలయం స్కూల్ అధినేత తేజ కన్స్ట్రక్షన్ మేనజింగ్ డైరెక్టర్