ఉద్దేశ్యం:సవరించు

పేజీ తెలుగు లో మరిన్నిలను చేర్చాలనేదే నా కోరిక.

తెలుగు సాహిత్యం తో బాగా నే పరిచయం ఉంది.