హెల్లో నా పేరు థండర్ స్టొర్మ్(అలియస్ చైతన్య కృష్ణ కాసరనేని). నెను వికిపిడియా కి కొత్త. ఇప్పుడిప్పుడె తెలుగు వికిపిడియాను సవరణలు చెయడం మొదలుపెట్టాను.