నేను ఒక గమ్యం ఉన్నా గమనం లేని బాటసారిని., శబ్ధం ఉన్నా అర్థం లేని అక్షరాన్ని...