హాయ్ ఉదయ్ నెను ని పెరు చుసాను. నువ్వు ఏము చెసావు. నాది ఆలెరు నా పెరు శ్రీకా0త్ నెను ప్రసుతమ్ మ్ బిఏ చెసుతనాను