నా పేరు ఉష సాయి అన్నపూర్ణ. నేను ఆంధ్ర లొయోల కళాశాల లొ వృక్ష శాస్త్రం చదువు తున్నాను.

Horseshoe falls fw.jpg
Elakala Waterfalls Swirling Pool Mossy Rocks.jpg