నా గురించి మార్చు

నా పేరు వర ప్రసాద్, నేను గోండి భాషకి సంబందించిన వ్యాసాలు నిర్మిచాలని అనుకుంటున్నాను.