వాడుకరి:Vyzbot/mandaltemplate listsorter.py

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
#Scipt to sort villages in alphabetic order in Mandal village templates

import wikipedia, pagegenerators, catlib, config, codecs

# Replace the contents in the page 'pageTitle' with data 'pageData' 
# and add the comment 'comment'
def writeData(pageTitle, pageData, comment):
 page = wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), pageTitle)
 try:
  # Load the page's text from the wiki
  data = page.get()
 except wikipedia.NoPage:
  data = u''
 data = pageData
 try:
  page.put(data, comment = comment)
 except wikipedia.EditConflict:
  wikipedia.output(u'Skipping %s because of edit conflict' % (page.title()))
 except wikipedia.SpamfilterError, url:
  wikipedia.output(u'Cannot change %s because of blacklist entry %s' % (page.title(), url))
 


comment = u'బాటు:మూసలో గ్రామాలను అక్షరక్రమంలో అమర్చా'
disambig = u"{{అయోమయ నివృత్తి}}"
catPageTitle = u"విశాఖపట్నం జిల్లాకు సంబంధించిన మూసలు‎"


cat1 = catlib.Category(wikipedia.getSite(), catPageTitle)
gen = pagegenerators.CategorizedPageGenerator(cat1, 1, None)

preloadingGen = pagegenerators.PreloadingGenerator(gen, pageNumber = 500)

for page in preloadingGen:
  try:
   # Load the page's text from the wiki
   pageData = page.get()
   if not page.canBeEdited():
     wikipedia.output(u'Skipping locked page %s' % page.title())
     continue
  except wikipedia.NoPage:
    wikipedia.output(u'Page %s not found' % page.title())
    continue
  except wikipedia.IsRedirectPage:
    wikipedia.output(u'Page %s is redirect page' % page.title())
    continue
  # check for disambig template and skip the page if it is disambig page
  if pageData.find(disambig) >= 0: 
    wikipedia.output(u'Page %s is Disambiguation Page' % page.title())
    continue

  # checking if template is mandal template and arraging villages alphabetically
  if pageData.find(u'మండలం') >= 0:
  
   firstpart = pageData.split('|list1=')[0]
   lastpart = pageData.split('}}<includeonly>')[1]
   middlepart = pageData.split('|list1=')[1].split('}}<includeonly>')[0]
   
   villages = middlepart.split(u'{{·}}')
   villages = [village.strip() for village in villages]
   villages.sort()
   linker = u'{{·}} '
   sorted_villagelist = u'{{·}} '.join(villages)
   if (sorted_villagelist[:5]== u'{{·}}'):
    sorted_villagelist = sorted_villagelist[5:]
   sorted_templatetext = firstpart+'|list1='+sorted_villagelist+'}}<includeonly>'+lastpart
   #print sorted_templatetext  
   writeData(page.title(),sorted_templatetext, comment)