వాడుకరి:యర్రా రామారావు అనే పేరుతో ఉన్న ఖాతా కాకుండా, yarra RamaraoAWB అనే పేరుతో మరొక ఎక్కౌంటు ఉంది.

ఈ ఖాతా ద్వారా చేసిన మార్పుల వివరాలు

  • వర్గం:ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సీఆర్‌డీఏ గ్రామాలు వర్గం:ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఆర్‌డీఏ గ్రామాలు
  • వర్గం:ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పాలనా విభాగములు → వర్గం:ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలనా విభాగాలు - 8 పేజీలు
  • శంకు స్థాపన → శంకుస్థాపన - 5 పేజీలు