వాడుకరి:యర్రా రామారావు అనే పేరుతో ఉన్న ఖాతా కాకుండా, yarra RamaraoAWB అనే పేరుతో మరొక ఎక్కౌంటు ఉంది.