వాలి (అయోమయ నివృత్తి)

  • వాలి, రామాయణంలోని వానర రాజు.
  • వాలి, తెలుగు సినిమా కళాదర్శకుడు.