వికీపీడియా:నాణ్యత తనిఖీ జాబితా

నాణ్యత తనిఖీ జాబితా మార్చు

ప్రస్తుత సమస్యలు క్రింద ఇవ్వబడినవి. మీరు గుర్తించిన సమస్యలు చేర్చండి లేక సమస్యలు లేకపోతే కొట్టివేసినట్లుగా చూపండి.

Wikipedia:నాణ్యత తనిఖీ జాబితా
WikiProject Physics Quality Control నుండి తెలుగుకి అన్వయింపబడింది

దీనిలోని అంశాలను తొలగించవద్దు. ఉపయోగం కాకపోతే లేక అంశం తనిఖీ తరువాత సరిగా వుందనిపిస్తే <s>కొట్టివేయవలసిన పాఠ్యం</s>)

విభాగంలోని వాటినన్ని తనిఖీ చేసి సమస్యలు లేకపోతే విభాగం శీర్షిక రంగుని ఎరుపునుండి ఆకుపచ్చకి మార్చండి.

ఈ జాబితా ఎవరైనా వడవచ్చు
దీనిని సంబంధిత వ్యాస చర్చా పేజీలో చేర్చుటకు {{subst:వికీపీడియా:నాణ్యత తనిఖీ జాబితా}} మొదటి విభాగానికి ముందుగా చేర్చి భద్రపరచండి.

Article content


 • Add/Expand :
 • The following sections needs to be expanded/created :
 • Disambiguation :
 • The following elements needs to be disambiguated :
 • The following pages should redirect here :
 • Consider referring these section to a main article :
 • Merge/Split :
 • Consider merging or splitting these sections with another article, or merging another article's section with this one (give reason):
 • Infoboxes and Navboxes :
 • Update :
 • These sections or statements are out of date :
Cleanup, Copyediting, & Formatting


 • Cleanup
 • Article MoS Compliance :
 • Copyediting :
 • The following sections needs to be copyedited (give reason) :
 • Wikilink :
 • The following elements needs to be wikilinked :
 • People
 • Experiments
 • First use of units
 • Do not wikilink/autoformat dates and years. Consider placing a link to pages such as 2003 in Physics in the "See Also" section rather than writing "Jimmy Longshort discovered this phenomena on January 15, 2003".
Accuracy & Neutrality


 • Verify :
 • The following needs to be verified :
 • Problems:
 • The following problems have been identified :
Talk page


 • Talk Page :
 • Please structure and clean up the talk page according to this:
 • Archive old and irrelevant discussions
 • Consider structuring discussion according to "topics"
 • Sort boxes in this order (consider adding them if they aren't there):
 • If there are more than one WikiProject, use {{WikiProjectBanners}} and order them alphabetically within the banner.
 • WP 0.5/1.0 Editorial Team,
 • WP Echo
 • Other boxes
 • To do box
 • Archive box
 • Update importance and rating
Miscellaneous remarks


 • Categorize
 • Copyright :
 • Requests :
 • Consider making a request to these people (give reason):
 • Miscellaneous remarks :
Cheatsheet last updated by: (signature)