వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 3

దారిమార్పు, సంఖ్యాయుత జాబితా

దారిమార్పు సింటాక్సు విషయంలో కాస్త అప్రమత్తతతో ఉండాలి. మామూలుగా దారిమార్పు సింటాక్సు ఇలా ఉంటుంది:

#REDIRECT [[లక్ష్యం పేజీ]]
"#" కూ "REDIRECT" కు మధ్య ఖాళీ లేకపోవడాన్ని గమనించాలి. ఖాళీ పెడితే అది సంఖ్యాయుత జాబితా (numbered list) గా మారిపోతుంది.

సంఖ్యాయుత జాబితా తయారు చేసే పద్ధతి ఇది:

# లక్ష్యం పేజీ1
# లక్ష్యం పేజీ2
# లక్ష్యం పేజీ3
"#" కూ "లక్ష్యం .." కు మధ్య ఉన్న ఖాళీని గమనించండి. అది ఇలా కనిపిస్తుంది.
  1. లక్ష్యం పేజీ1
  2. లక్ష్యం పేజీ2
  3. లక్ష్యం పేజీ3


నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా