పాలిసీల క్రమబద్ధీకరణకు తోడ్పడండి

వికీపీడియాలో మౌలిక సూత్రాలు కొద్దిమాత్రమే ఉన్నాయి. ఈ క్రింది లింకులు చూడండి.

ప్రస్తుతం ఆంగ్ల వికీలోని పాలిసీలనే మనం మార్గ దర్శకాలుగా వాడుతున్నాము. కాని పాలిసీలను క్రమంగా తెలుగు వికీకి అనుగుణంగా రూపొందించుకోవాలి. అవసరమైనవి అనువదించుకోవాలి. క్రమబద్ధీకరించాలి. తోడ్పడండి.

నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా