కీ బోర్డు అడ్డదారులు CTRL-M

వికీపీడియా భాషాఅమరికలలో తెలుగు కీబోర్డు ఎంపిక చేసుకున్నట్లైతే తెలుగు, ఇంగ్లీషు భాషల మధ్య మారడానికి CTRL-M వాడండి.

నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా