విశాలాక్షి

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

విశాలాక్షి తెలుగువారిలో కొందరి పేరు.