వెంకటస్వామి

ఇవ్వబడిన పేరు

వెంకటస్వామి తెలుగువారిలో కొందరి పేరు.