వేటూరి (ఇంటి పేరు)

ఇంటి పేర్లు

వేటూరి తెలుగువారిలో కొందరి ఇంటి పేరు.

ప్రముఖ వ్యక్తులుసవరించు