వైరస్ (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

వైరస్ అనగా జీవజాలంపై దాడి చేసే అతి సూక్ష్మమైన కణాలని అర్థం. వైరస్ అన్నది క్రింది వాటిని కూడా సూచిస్తుంది: