తెలుగు భాషలో వ్యతిరేకార్థాలు

(వ్యతిరేక పదం నుండి దారిమార్పు చెందింది)

తెలుగు భాషలో వ్వతిరేకార్థాల పుట్టుక పలు విధాలు.

ఒక పదము పూర్తిగా మారి వ్యతిరేకార్థమునిచ్చుట మార్చు

పదము కొంచెము మారి వచ్చిన వ్యతిరేకార్థములు మార్చు

హల్లుకు ముందు "న" శబ్దము "అ" గా మారి వ్యతిరేకార్థము మార్చు

"న" అక్షరము సామాన్యంగా వ్యతిరేకార్థాన్ని సూచిస్తుంది. హల్లుకు ముందు శబ్దము గా మారి వ్యతిరేకార్థము: న+ప్రతిష్ఠ = అప్రతిష్ఠ.

అచ్చులకు ముందు న ' శబ్దము అన్ గా మారి వ్యతిరేకార్థములు మార్చు

న+ఏక = (అన్ + ఏక) = అనేక

'అప అనే ఉపసర్గ చేరి వతిరేకార్థము వచ్చునవి: మార్చు

అవ " అనే ఉప సర్గ చేరి వ్యతిరేకార్థము వచ్చుట మార్చు

 • గుణముxఅవగుణము
 • మానముxఅవమానము
 • లక్షణముxఅవలక్షణము

దుర్ అనే ఉపసర్గ చేరి వ్యతిరేకార్థములు వచ్చుట మార్చు

 • అదృష్టముxదురదృష్టము
 • ముహూర్తముxదుర్ముహూర్తము
 • సద్గుణముxదుర్గుణము
 • సన్మార్గముxదుర్మార్గము

నిర్ అనే ఉపసర్గ చేరి వ్యతిరేకార్థములు వచ్చుట మార్చు

ని అనే ఉపసర్గ చేరి వ్యతిరేకార్థము వచ్చుట. మార్చు

 • గర్వి xనిగర్వి

సు స్థానంలో దుర్ చేరి వ్యతిరేకార్థములు వచ్చుట మార్చు

 • సుగంధముxదుర్గంధము
 • సదాచారముxదురాచారము
 • సుదినముxదుర్దినము
 • సద్బుద్ధిxదుర్బుద్ధి
 • సుభిక్షముxదుర్భిక్షము
 • సుమతిxదుర్మతి

మొదటి అక్షరం స్థానంలో వి చేరి వ్యతిరేకార్థములు వచ్చుట మార్చు

 • ఆకర్షణxవికర్షణ
 • ప్రకృతి xవికృతి
 • సంయోగముxవియోగము
 • సజాతిxవిజాతి
 • సఫలముxవిఫలము
 • కయ్యముxవియ్యము
 • సరసముxవిరసము
 • స్వదేశముxవిదేశము
 • సుముఖముxవిముఖము

అదనంగా వి చేరి వ్యతిరేకార్థము వచ్చుట మార్చు

 • స్మరించుxవిస్మరించు
 • స్మృతిxవిస్మృతి
 • రక్తిxవిరక్తి

ఇవి కూడా చూడండి మార్చు

మూలాలు మార్చు

యితర లింకులు మార్చు