వ్యతిరేక పదాల జాబితా


అక్షర క్రమంలో వ్యతిరేక పదాలు

- - - - - - - - - - - - - అం - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - క్ష


వ్యతిరేకంగా అర్ధాన్నిచ్చే రెండు లేదా అంత కన్నా ఎక్కువ పదాలను వ్యతిరేక పదాలు (Opposite words) అంటారు.

ఉదాహరణలు

ఈ క్రింది వ్యతిరేక పదాలు ఆకార క్రమంలో ఏర్పాటుచేయబడినవి.