శాతం

సంఖ్య లేదా నిష్పత్తి 100 యొక్క భిన్నంగా వ్యక్తీకరించబడుతుంది

గణితములో శాతం (percentage) అనగా ఒక సంఖ్యను 100 లో భాగంగా తెలియజేయడం (per cent meaning "per hundred"). దీనిని "%" గుర్తుతో తెలియజేస్తారు. ఉదాహరణ: 45 % (నలభై ఐదు శాతం) 45 / 100, లేదా 0.45 కు సమానం.

శాతం కనుగొనుటకు సూత్రాలు:

  • శాతం = సంఖ్య / 100
  • లాభశాతానికి సూత్రం : లాభ శాతం = లాభము / కొన్నవెల x 100
  • నష్టశాతానికి సూత్రం :నష్ట శాతం = నష్టము / కొన్నవెల x 100

ఉదాహరణ : 11 చొక్కాల అసలు ధర 10 చొక్కాల అమ్మకపు ధరకి సమానం. అయితే లభాశాతం/నష్టశాతం ఎంత ?

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=శాతం&oldid=4186427" నుండి వెలికితీశారు