• శిక్ష, వేదాంగం
  • శిక్ష (Punishment) నేరము చేసిన వ్యక్తి లేదా వ్యక్తులకు న్యాయం ప్రకారం ఇచ్చే సమాధానం.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=శిక్ష&oldid=994395" నుండి వెలికితీశారు