శ్రీరంగ రాయలు

(శ్రీరంగరాయలు నుండి దారిమార్పు చెందింది)

శ్రీరంగరాయలు పేరుతో అరవీడు వంశానికి చెందిన ముగ్గురు విజయనగర చక్రవర్తులున్నారు