శ్రీరంగ రాయలు

శ్రీరంగరాయలు పేరుతో అరవీడు వంశానికి చెందిన ముగ్గురు విజయనగర చక్రవర్తులున్నారు