శ్రీ (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ
  • శ్రీ అనగా లక్ష్మీదేవి.