షట్చక్రాలు

(షట్చక్రములు నుండి దారిమార్పు చెందింది)

శ్రీ విద్యలోను, వివిధ తంత్రములలోను చెప్పిన ప్రకారము మానవుని శరీరం లోని వెన్నుపూసలో ఉండే, దిగువ చెప్పిన ఆరు సూక్ష్మ స్థానాలను షట్చక్రాలు అంటారు :

  1. మూలాధార చక్రము
  2. స్వాధిష్ఠాన చక్రము
  3. మణిపూరక చక్రము
  4. అనాహత చక్రము
  5. విశుద్ధ చక్రము
  6. ఆజ్ఞా చక్రము
షట్చక్రాలను సూచించే పటం - 18వ శతాబ్దానికి చెందిన చిత్రం - కాంగ్రా శైలి

వీటి వివరణ సప్తచక్రాలులో ఇవ్వబడింది. 1. స్వాధిష్ఠానచక్రము. 2. మణిపూరము. 3. అవాహతము. 4. విశుద్ధము, 5. ఆజ్జ్నేయము, 6.సహస్రారము. సహస్రార చక్రముతో కలిపి సప్త చక్రాలు అని కూడా చెబుతారు.