సంతోషం (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

సంతోషం మనసులో కలిగే ఒకవిధమైన భావన.